Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

8. január

Sv. VAVRINEC GIUSTINIANI, biskup

Pôvod mena: z lat. laurus – vavrín. Narodil sa 1. 7. 1381 v Benátkach. Už vdevätnástich rokoch mal zážitok du- chovného zasnúbenia s Božou múdros- ťou. Zjavila sa mu v podobe prekrásneho dievčaťa a vyzvala ho, aby jej dal celé srdce. Zaumienil si, že sa bude starať o šírenie Božej slávy a časné blaho svo- jich blížnych. Chcel vstúpiť do kláštora, ale mal strach, či bude schopný mať dosť odvahy, aby sa vzdal svojich zvykov a vykročil na cestu askézy. Dlhé hodiny kľačal pred obrazom Ukrižovaného, za- čal realizovať asketický život a vstúpil do kláštora. S odvahou dokázal prijímať a prekonávať rozličné utr- penia a poukazoval často na to, že ak ich nedokážeme znášať tu na zemi, ako potom dokážeme prekonávať bolesti očistca. V r. 1405 bol vysvätený za kňaza. Bol prvým generálnym predstaveným re- formného hnutia sekulárnych kanonikov a ešte trikrát bol zvolený. Vynikal rozvahou, darom modlitby a kontemplácie. Jeho duchovný vodca pápež Eugen IV. ho vymenoval za biskupa v Castelle. V r. 1451 ho pápež Mikuláš V. vymenoval za prvého benátskeho patriarchu. Bol autorom vzácneho diela Stupne dokonalosti. Vchorobe často opakoval slová: „Ako rád by som odišiel z tohto sveta, keby sa Pánovi zapáčilo ma povolať. Ale ty, milý Ježiš, vieš najlepšie, čo prospeje môjmu ľudu.“ Zomrel 8. januára 1455. Jeho posledné slova boli: „Rád prídem k tebe, najdobrotivejší Ježiš!“ Keď sa okolostojaci dali do plaču, povedal im: „Prestaňte plakať, lebo teraz je deň radosti a nie smútku. Prišla moja hodina, nech je Pán pochvá- lený! Prečo by sme sa báli smrti, keď sám Kristus Pán zomrel za nás?“