Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

30. apríl

Sv. PIUS V., pápež

Pôvod mena: z lat. pius – zbožný, mier- ny, láskavý, poctivý. Narodil sa 17. januára 1504 v Bosco na území dnešného severného Talianska. Vlastným menom sa volal Michele Ghis- lieri. Už ako 14-ročný vstúpil k dominiká- nom. V r. 1528 bol vysvätený za kňaza a zastával mnohé zodpovedné cirkevné posty. Bol menovaný za biskupa (1556), kardinála (1577) a generálneho inkvizíto- ra (1558). Dňa 7. januára 1566 bol zvolený za pápeža. Jeho úsilím bola reforma Cirkvi. Založil a obnovil kuriálne úrady a kon- gregácie. V r. 1570 vydal Rímsky misál, ktorý platil až do r. 1969. Zaviedol spomienku Panny Márie Ružencovej ako prejav vďačnosti za víťazstvo nad Turkami pri Lepante. Na pôde Cirkvi ho možno po- važovať za úspešného reformného pápeža. V oblasti diplomatických vzťahov nemal však šťastnú ruku, najmä voči Anglicku, kde exko- munikoval Alžbetu I., čo sa z jej strany prejavilo krvavým prenasle- dovaním katolíkov. Vo vzťahu k Španielsku i Rakúsku boli vzťahy načas zmrazené. Zomrel 1. mája 1572 v Ríme. Pochovaný je v Bazilike Santa Maria Maggiore. Pápež Klement XI. ho vyhlásil za svätého r. 1712. On uzatvára epochu „svätých pápežov“. Prvým po ňom bol až do 20. storočia sv. Pius X. (1903 – 1914). Až v r. 2000 bol vyhláse- ný za blahoslaveného Pius IX. (1846 – 1878). Vikonografii je zobrazený v bielej reverende, niekedy s ružencom v ruke, či misálom. Pius V. sa zaslúžil o to, že pápeži od jeho čias až doteraz používajú bielu reverendu. On si ako dominikán aj po zvolení za pápeža ponechal biely habit. Nasledujúcich pápežov už nachádzame vreverende bielej farby.