Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

1. máj

Sv. ŽIGMUND BURGUNDSKÝ, kráľ

Pôvod mena: zo staronem. Sigismund – víťazná ochrana, ochranca víťazstva. Narodil sa v 5. storočí ako syn bur- gundského kráľa. Odmietol prijať krst z rúk ariánskeho kňaza, ale v r. 497 pri- jal krst od svojho priateľa biskupa Avita z Vienne. Otec jeho vôľu toleroval. Žigmund založil niekoľko kláštorov. V r. 516 prevzal po otcovi vládu v kraji- ne, bol spravodlivým a múdrym kráľom. Považovali ho za ochrancu katolíckej viery a mnohých ariánov priviedol späť do Cirkvi. Jeho druhá manželka bažila po moci, poštvala Žigmunda proti syno- vi Sigerichovi z prvého manželstva. Tvrdila, že sa chce zmocniť koruny. Žigmund najskôr tieto obvinenia odmietal, ale nakoniec podľahol úlisným rečiam manželky Prokopie a vydal rozkaz na usmrtenie syna. Spoznal, že podľahol nespravodlivým tvrdeniam asvoj čin oplakával. Na radu biskupa Avita začal konať pokánie – utiahol sa do kláštora, aby tam pôstom, modlitbou a almužnami aspoň čiastočne odčinil vinu. Neprial si nič inšie, než aby on sám mohol odčiniť krivdu na synovi vlastnou smrťou. Uchýlil sa do kláš- tora, kde ho spolu s manželkou a dvomi synmi zajali, odvliekli do Orleansu a zabili. Ich telá vhodili do studne pri Coulmiers, kde ležali tri roky, potom boli pochované v kláštore sv. Jána vo Svätom Mórici. Karol IV., český kráľ a cisár známy ako veľký ctiteľ tohto svätca, dal časť jeho telesných pozostatkov previesť do Prahy, kde od r. 1365 sú uložené v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha. Vikonografii je zobrazený ako mladý kráľ s korunou, žezlom a ríš- skym jablkom. Atribútmi sú aj palma, studňa a meč.