Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

4. máj

Sv. FLORIÁN, mučeník

Pôvod mena: z lat. florianus – kvitnúci, rozkošný. Svätý Florián je jedným z najuctieva- nejších svätcov Rakúska, ale aj Čechov, Maďarov, Bavorov. Narodil sa v druhej polovici 3. storočia v Rakúsku a zomrel 4. mája 304 v Lorchu. Florián ako mladý kresťan mal vynikajúci zmysel pre plne- nie povinností. Po niekoľkých rokoch strávených vo vojsku ako dôstojník stal sa kancelárom ríšskeho miestodržiteľa v Lauriaku (dnešný Lorch v Hornom Ra- kúsku), ktoré bolo správnym strediskom Norika. Keď cisár Dioklecián vyvolal prenasledovanie kresťanov, aj v provincii Norikum boli pozatýkaní kresťania. Florián plánoval ich tajné oslobodenie, jeho plán bol pre- zradený a on sám bol zatknutý a predvedený pred miestodržiteľa Akvína. Odoprel obetovať pohanským bohom, preto bol odsúdený na smrť. Kruto ho mučili a nakoniec s mlynským kameňom na krku hodili do rieky Enns. Legenda hovorí, že jeho vyplavené telo strážil orol, aby nebolo zhanobené. Pochovala ho vdova menom Valé- ria. Nad jeho hrobom v 8. storočí postavili kláštor, ktorý dodnes sto- jí a je skvostom baroka na ceste medzi Lincom a Viedňou. Telesné pozostatky svätca boli v 11. storočí prenesené do Ríma a odtiaľ boli prenesené do Krakova. Vikonografii je zobrazený ako rímsky vojak s kopijou a zástavou v ruke ako hasí vodou horiaci dom. Jeho atribútmi sú aj mlynský ka- meň a orol.