Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

5. máj

Sv. GOTHARD, biskup

Pôvod mena: zo staronem. Gotahart – silný, pravý v Bohu. Narodil v r. 960 v Bavorsku v Rei- chersdorfe ako syn chudobného roľníka. Vyrastal v blízkosti jedného z najstar- ších benediktínskych kláštorov v Nieder- altaichu. Mnísi si veľmi rýchlo všimli nadaného mladíka a zavolali ho do kláš- tornej školy, kde získal vynikajúce vzde- lanie. V r. 990 zložil rehoľné sľuby a ne- skôr sa stal opátom kláštora. Kláštor sa pod jeho vedením zmenil na centrum vedy. Inšpirovaný príkladom reformné- ho hnutia z Cluny aj on zreformoval kláštory, ktoré spadali pod jeho právomoc. Dňa 30. novembra 1022 bol vysvätený za biskupa v Hildesheime. Ako biskup sa pričinil o vý- stavbu viac ako tridsiatich kláštorov a o založenie mnohých škôl. Hildesheim sa za jeho účinkovania stal centrom vzdelanosti. Pod- poroval chudobných študentov, lebo sám nikdy nezabudol, z akých pomerov sám pochádzal. Vynikal nielen múdrosťou, ale aj vľúdnos- ťou a veselosťou. Zomrel 5. mája 1038. Pochovali ho v hildesheim- skom dóme. Pápež Inocent II. ho vyhlásil za svätého v r. 1131 a stal sa prvým oficiálne kanonizovaným svätcom Bavorska. Jeho úcta je rozšírená v mnohých krajinách a po ňom je pomenovaný aj alpský priesmyk sv. Gotharda. Vikonografii je zobrazený ako biskup s knihou a modelom kostola; inokedy je zobrazený ako kriesi mŕtvych, aby sa vyspovedali a potom mohli pokojne nanovo usnúť v Pánovi. Inými atribútmi sú kladivo, olovnica a uholník, znak staviteľskej činnosti.