Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

8. máj

Bl. (Františka) ULRIKA NISCHOVÁ, rehoľníčka

Pôvod mena: z nem. Ulrich – dedičný vládca (zo staronem. uodal+richi). Narodila sa 18. septembra 1882 ako nemanželské dieťa v malej dedinke Mittelbiberach-Oberdorf v Badensku- -Würtembersku. Rodičia neboli zosobá- šení, nakoľko Klotildina matka bola pro- ti sobášu svojej dcéry. Až po narodení Františky, ktorá dostala meno po starej matke, sa rodina zmierila a rodičia sa mohli zosobášiť. Rodina s desiatimi deťmi však žila vo veľkej biede. Františka bola začas vychovávaná v rodine svoje krstnej matky. Keď mala sedem rokov, vrátila sa do rodičovského domu, no nebola schopná nadviazať pre- trhnutý kontakt s rodinou, čo malo za následok, že otec bol k nej príliš surový. Po mnohých naliehaniach sa vrátila k svojej krstnej matke do Mittelbiberachu, kde dokončila aj školu. Františka bola húževnatou žiačkou. Keď v r. 1904 ležala v nemocnici v Rorschachu, Boh jej pomohol a 17. októbra 1904 mohla vstúpiť do kláštora milo- srdných sestier Sv. kríža v Hegne pri Konstaci. Oslobodili ju od po- vinnosti prinesenia vena. Stala sa pomocnicou v kuchyni. V r. 1906 sa stala novickou a prijala rehoľné meno Ulrika. Po rokoch vnútor- ných bojov sa jej duša naplnila pokojom a po konštatovaní zhubnej choroby tuberkulózy a následnom návrate do materského domu v Hegne 8. mája 1913 zomrela. Za blahoslavenú ju ako prvú rehoľnú sestru Kongregácie milosrdných sestier Sv. kríža vyhlásil Ján Pavol II. 1. novembra 1987. Vikonografii je zobrazená ako rehoľná sestra Kongregácie milosrd- ných sestier Svätého kríža v dobovom rehoľnom rúchu tejto kon- gregácie.