Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

9. máj

Sv. IZAIÁŠ, prorok

Pôvod mena: z hebr. Ješahjáhub – Jahve spasí; Jahve je spása. Narodil sa okolo r. 770 pred Kristom v Jeruzaleme. Bol ženatý a jeho manžel- ka sa spomína ako prorokyňa. Mal as- poň dvoch synov a dal im symbolické mená, ktoré vystihovali podstatu jeho prorockého poslania: Šeár-jašúb (zvyšok sa obráti, zvyšok sa vráti) a Mahér-šalál- -chaš-baz (náhla korisť, rýchla lúpež). Jeho styky s judským kráľovským dvo- rom, vzdelanie, kultúrny a politický roz- hľad a najmä vynikajúce duchovné vlastnosti, ktorými bol obdarovaný, ho plne kvalifikovali na jeho budúce prorocké poslanie – byť hovorcom Boha medzi ľudom. Boh povolal Izaiáša za proroka v roku smrti kráľa Oziáša. Ako prorok pôsobil v čase panovania troch judských kráľov, keď toto kráľovstvo prežívalo vážnu náboženskú a politickú krízu. Izaiáš varoval kráľov pred spojenectvom s Asýrčanmi a Egypťanmi. Život proroka bol veľmi pohnutý. Neustále sa musel boriť s nevierou ľudu, ktorému bol prorokom. Pôsobil po prokoch Amosovi a Ozeášovi a bol súčasníkom proroka Micheáša. Prevyšuje ich však nielen literárnymi schopnosťami, ale najmä teologickou ná- plňou svojich prorockých rečí. Izaiáš býva nazývaný evanjelistom Starého zákona. Tým, že mal veľké nadanie a vzdelanie mal aj množstvo učeníkov, takže mnohí hovoria o Izaiášovej škole, ktorá jeho posolstvo potom odovzdávala z generácie na generáciu. Podľa babylónskeho Talmudu a kresťanskej Tradície Izaiáš zomrel muče- níckou smrťou za vlády kráľa Manassesa (687 – 642). Izaiáš predpo- vedal príchod Mesiáša Emanuela, jeho utrpenie ako aj návrat Izraela k Bohu.