Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

10. máj

Sv. JÁN Z AVILY, kňaz

Narodil sa okolo r. 1500 v Almodóvar- -del Campo v Novej Kastílií. Celý život trpel na základe rasových predsudkov, ktoré, žiaľ, nepominuli v spoločnosti ani dodnes, pretože bol synom židovského konvertitu. Tu niekde môžeme hľadať dôvod, že nadaný Ján musel opustiť uni- verzitu. Neskôr sa mu podarilo v štú- diách pokračovať a chcel sa stať misio- nárom v Amerike. Na prianie a príkaz sevilského arcibiskupa prechádza ako kazateľ celou Andalúziou. Desať rokov pôsobí ako úspešný misionár vo farnos- tiach tejto časti Španielska. Mal mimo- riadne úspechy pri ohlasovaní evanjelia a množstvo konverzií. Re- čou ľudu, nadšením pre Božie slovo a eucharistickou adoráciou zís- kaval ľudí pre Boha. Bol duchovným vodcom dvoch veľkých svätcov Jána z Boha a Františka Borgiáša. Svätý Ignác z Loyoly chcel svojho krajana získať pre vstup do ním založeného rádu Spoločnosti Ježišovej, ale pre protesty andalúzskeho provinciála jezuitov sa tak napokon nestalo. Zrejme aj tu neblaho zapôsobil predsudok židov- skej otázky. Ján z Avily je autorom mnohých spisov o Najsvätejšej oltárnej sviatosti, ktorej apoštolom vo svojej dobe bol; rovnako sa nám zachovali aj príhovory mariánskeho charakteru a listy viacerým významným osobnostiam Španielska. Vyčerpaný dlhotrvajúcou chorobou zomrel 10. mája 1569 v Mantille na juhu Cordóby. Para- doxné je, že sa nemohol stať jezuitom, ale po smrti je pochovaný v jezuitskom kostole v Montille. Vikonografii je zobrazený ako sa modlí pred Najsvätejšou sviatos- ťou. Autentický obraz Jána z Avily namaľoval slávny maliar El Greko.