Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

11. máj

Sv. LUCINA ANICIA, mučenica

Pôvod mena: meno Lucina bolo pôvod- né meno starorímskej bohyne, ochranky- ne žien. Neskôr sa tak hovorilo bohyni Ju- no, ktorá chránila ženy pri pôrode. Z lat. lux – svetlo, paprsok; tá, ktorá prináša svetlo. Svätica tohto mena sa narodila v Rí- me okolo r. 210. Tradícia o nej hovorí ako o žene konajúcej skutky telesného milosrdenstva. Ako manželka vysokého rímskeho úradníka mala otvorenú cestu tam, kam iní nemohli. Svoje postavenie však nezneužívala, ale naopak, so všet- kou opatrnosťou ho použila na konanie dobrých skutkov. S veľkou úctou pocho- vávala mučeníkov, obete prenasledovania kresťanov. Vo svojom živote sa osobitným spôsobom snažila napodobňovať život starozá- konného muža Tobiáša (porov. Tob 1, 15 – 20; 2, 1 – 10). Tradícia jej pripisuje aj pochovanie mučeníkov sv. Šebastiána, Kyriaka, ale aj pápeža Marcela. Keď rozpútal cisár Dioklecián posledné veľké pre- nasledovanie kresťanov Rímskej ríši, neváhala a napriek vysokému veku pokračovala v svojom počínaní. Udali ju a ona podstúpila mu- čenícku smrť. Podľa tradície si ju zvlášť uctievali správcovia cintorí- nov a hrobári. O nej možno povedať, že sa naplnili slová Pána Ježiša: „Poďte, požehnaní môjho Otca; Veru, hovorím vám: Čokoľ- vek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili (Mt 25, 34. 40).