Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

13. máj

PANNA MÁRIA FATIMSKÁ

V dnešný deň si spomíname na zvláštne udalosti, ktoré sa opakovali pra- videlne vždy 13. až do októbra, s výnim- kou mesiaca august, kedy sa Matka Božia zjavila deťom 19., nakoľko im štátne úrady znemožnili stretnutie. Ide o udalosť, ktorá menila a mení svet. Je to stretnutie troch detí so ženou, ktorá nesie posolstvo pokoja. Stretnutie so že- nou, ktorá volá po obrátení ľudského po- kolenia, ktorá plače nad každým strate- ným človekom. Človekom, ktorý v sebe zabil zmysel pre Boha a iného človeka, ktorý v sebe prebudil pud divého zviera- ťa, ktorý stratil zo zreteľa hodnotu života, kultúrne hodnoty, ktorý zneužíva ľudský rozum na vývoj zbraní a rozsievanie smrti. Je to stretnutie nevinných so ženou plnou bolesti, a napriek tomu ženou plnou nádeje a dôvery v ľudský rozum, ktorý pripravuje cestu láske asvornosti, ktorý všetko poznanie dáva do služby lásky, nie nená- visti a vraždenia. Posolstvo z Fatimy je stále aktuálne. Boh si často volí malé a nepatrné, aby pomocou nich menil dejiny sveta. Pod vplyvom výzvy z Fatimy sa zmenili dejiny sveta, prehĺbil sa život viery a Cirkvi. Pápež Ján Pavol II. zasvätil celý svet Nepoškvrnené- mu Srdcu Panny Márie. Sám sa stal obeťou atentátu tureckého aten- tátnika na Námestí sv. Petra v r. 1981. Po svojom vyliečení v r. 1982 vložili do koruny Panny Márie vo Fatime guľku, ktorou bol pápež vážne zranený. Fatimské deti Hyacinta a František boli vyhlásené za blahoslavené pri návšteve Jána Pavla II. vo Fatime 13. mája v Ju- bilejnom roku 2000 v prítomnosti vtedy ešte žijúcej sestry Lucie, ktorá zomrela 13. februára 2005 a po roku jej telesné pozostatky preniesli do fatimskej baziliky.