Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

3. apríl

Sv. RICHARD, biskup

Pôvod mena: zo staronem. Richart alebo staroangl. Ricehard – mocný, tvrdý, silný vládca. Narodil sa v mestečku Wich okolo r. 1197 (dnes Droitwich) v Anglicku. Po skončení štúdií v Oxforde si svoje pozna- nie v oblasti práva prehlboval na univer- zitách v Paríži a Bologni. Mal 38 rokov, keď bol zvolený za rektora univerzity v Oxforde. Bol menovaný za kancelára prímasa. Po niekoľkých rokoch prijal kňazskú vysviacku a stal sa kňazom. Vr. 1244 bol menovaný za biskupa v Chi- chester. Konsekráciu prijal z rúk Ino- centa IV. Zaujímal jednoznačné stanovisko v otázke nezávislosti Cirkvi od svetskej moci, kvôli čomu musel znášať nespravodlivé postoje zo strany anglického kráľa Henricha III. Bol horlivý ohlaso- vateľ križiackych výprav do Palestíny. Vynikal charitatívnou starost- livosťou voči chudobným. Zomrel v Dover počas pápežskej vizitácie 3. apríla 1253. Pochovaný bol v chichesterskej katedrále a jeho hrob bol cieľom zbožných púti. Počas náboženských vojen bol r. 1538 jeho hrob zni- čený Henrichom VIII., no biskupove pozostatky vraj katolíci uložili na bezpečné, dnes však už neznáme miesto. Vikonografii je zobrazený v biskupskom oblečení. Drží v rukách ka- lich, ktorý pripomína udalosť z jeho života: podľa podania, keď Richard slávil sv. omšu, vypadol mu z ruky kalich, ale konsekrované víno – Kristova krv – sa z neho nevyliala. Býva tiež zobrazovaný pri práci na poli: tak si obstarával živobytie počas vyhnanstva.