Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

14. máj

Sv. MATEJ, apoštol

Pôvod mena: z hebr. Mattihjah – Boží dar. Vpredkoncilovom období (Druhý va- tikánsky koncil 1962 – 1965) jeho litur- gický sviatok bol 24. februára. Po refor- me kalendára sa slávi 14. mája. Matej bol zvolený za apoštola na miesto zradcu Judáša. Podmienkou jeho zvolenia bolo, že musel byť svedkom účinkovania Ježiša Krista. Podľa toho usudzujeme, že patril medzi iných sedemdesiatich dvoch učeníkov, ktorých Pán poslal do miest a dedín, kam sa sám chystal ísť. O jeho účinkovaní v evanjelizačnej apoš- tolskej činnosti nemáme žiadne správy. Podľa tradície zomrel mu- čeníckou smrťou v Etiópii. Stalo sa tak po kameňovaní a sťatí seke- rou okolo r. 63. Iní jeho umučenie kladú do Palestíny. Jeho úcta bola rozšírená v Cirkvi od počiatku. Cirkevný spisovateľ Klement Alexandrijský (2. – 3. storočie) dokonca vo svojich spisoch cituje tri výroky pripisované tradíciou sv. Matejovi. Jeho telesné pozostatky boli cisárovnou sv. Helenou darované mestu Trevír. Časť jeho pozostatkov sa nachádza v Chráme sv. Justiniány v Padove a časť v slávnom rímskom relikviári v Bazilike Panny Márie Snežnej (Santa Maria Maggiore). Vikonografii je zobrazený ako apoštol s knihou a zvitkom alebo s ná- strojmi jeho mučenia kameňmi a sekerou.