Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

15. máj

Sv. IZIDOR Z MADRIDU, rehoľník

Pôvod mena: z gréc. Isidóros – Izidin dar. Ako u väčšiny svätcov stredoveku ne- máme presný dátum, preto niektorí uvá- dzajú jeho dátum narodenia na rok 1070 a iní okolo r. 1080. Syn chudobných rodičov dostať od nich do daru iba zbož- nosť a príklad pracovitosti. Svojich rodi- čov nadovšetko miloval, ale veľmi skoro ich stratil. Vstúpil do služby istého bo- hatého baróna. Bol veľmi usilovný, ale ani kvôli postaveniu, ktoré dosiahol vďa- ka svojej usilovnej práci, sa nespreneve- ril svojmu zvyku deň začínať slávením svätej omše a modlitbe, ktorou sa zveril do ochrany Pána Ježiša aPanny Márie. Jeho podriadení na statku baróna mu závideli jeho povýšenie, a tak ho krivo obvinili pred pánom, že účasťou na boho- službách zanedbáva svoje povinnosti. Preto ho majiteľ statku sledo- val a podľa legendy videl, že kým sa Izidor modlil, dvaja mládenci orali pole, takže Izidor nič nezanedbal. Izidor bol vzorom všetkým. Mal veľký súcit s núdznymi a nik od neho neodišiel bez slova úte- chy a almužny. Izidor sa neskôr oženil s nábožnou ženou Máriou de la Cabeza, v ktorej našiel spriaznenú dušu. Pomáhala mu vo všet- kých aktivitách. Mali jedno dieťa, ktoré im však zomrelo v detskom veku. Izidor vo svojom živote prekonal veľa príkorií, ktoré vždy po- kladal za skúšku od Boha a prijímal ich ako požehnanie. Vikonografii je zobrazený v sedliackom kroji s poľnohospodárskym náradím. Často je vyobrazený ako sa modlí a za ním dvaja mladíci orú pole.