Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

16. máj

Sv. JÁN NEPOMUCKÝ, kňaz a mučeník

Pôvod mena: z hebr. Jochánán – Boh je milostivý. Narodil sa v mestečku Pomuk okolo r. 1345. Po štúdiách v Prahe odišiel štu- dovať do Padovy, získal doktorát cirkev- ného práva, stal sa kanonikom kolegiál- neho chrámu. V r. 1389 ho arcibiskup vymenoval za svojho generálneho viká- ra. Vzťahy arcibiskupa s kráľom Václa- vom IV. boli v tom čase napäté kvôli ne- morálnemu životu kráľa. Naviac vznikol konflikt medzi kráľovým stúpencom Hullerom a arcibiskupom pre násilnosti, ktorých sa Huller dopustil na pražských klerikoch. Arcibiskup kráľovho podriadeného exkomunikoval, čím naplno prepukol spor medzi kráľom a arcibiskupom. Kráľ v snahe oslabiť moc arcibiskupa chcel rozdeliť pražské arcibiskupstvo azopátstva v Kladruboch vytvoriť nové biskupstvo po smrti starého opáta, kde by bol biskupom jemu oddaný človek. Po smrti kladrub- ského opáta však toto znemožnil práve Ján z Pomuku, ktorý ihneď potvrdil voľbu nového opáta, ktorého si zvolili tamojší mnísi. Kráľ dal príkaz zajať štyroch hodnostárov z arcibiskupovho tímu a tých podrobil mučeniu. Arcibiskup v obave o svoj život odišiel do Ríma, aby informoval pápeža o počínaní Václava. Ten sa zúčastnil na vý- sluchoch i mučení zatknutých a najkrutejší bol k Jánovi. Ján nevy- zradil to, čo chcel vedieť kráľ, ten ho nariadil mučiť. Polomŕtveho ho vyniesli na Karlov most a hodili do Vltavy (20. 5. 1393). Ján je pova- žovaný za obeť spovedného tajomstva, nakoľko bol spovedníkom Václavovej manželky Žofie. Vikonografii je zobrazený v kňazskom oblečení s biretom na hlave, v ruke drží kríž a palmu, prst druhej ruky má na ústach.