Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

17. máj

Sv. PASCHAL BAYLONSKÝ, rehoľník

Pôvod mena: z lat. paschalis, to asi z hebr. pesach – Veľká noc alebo narodený na Veľkú noc. Narodil sa 16. mája 1540 v Aragón- sku. Ako malé dieťa musel tvrdo praco- vať. Čítať sa naučil vďaka vlastnej usilov- nosti, lebo nemal možnosť chodiť do škôl. Práca pastiera nebola pre neho po- nižujúca. Dávala mu príležitosť prehlbo- vať vnútorný život s Bohom. Uchvátený spiritualitov františkánov odišiel zo služ- by a zaklopal na ich prvý kláštor. Pred- stavený mu odporučil niekoľko rokov čakania, aby mohol spoznať, či má alebo nemá povolanie. Nedal sa však odradiť; v r. 1564 bol prijatý do kláš- tora Montforte. Tam slúžil ako najpokornejší sluha. V pokore nasle- doval svojho učiteľa sv. Františka Assiského. Zvlášť vynikal v láska- vosti. Nekonečné hodiny trávil pred svätostánkom. Rehoľní spolu- bratia si všímali Paschala viac, akoby sa zdalo. Predstavení ho dávali za vzor. Dňa 17. mája 1592 zomrel v povesti svätosti. K jeho hrobu prichádzali veľké púte a podľa dokumentov sa tam udialo aj viacero zázrakov. Keď sa v tridsiatych rokoch minulého storočia komunisti chceli zmocniť vlády a rozpútali tvrdý boj proti Cirkvi, ich nenávis- ti neunikli ani telesné pozostatky tohto v Španielsku veľmi obľúbe- ného svätca. Komunisti v snahe zlikvidovať duchovné centrá, spáli- li aj telesné pozostatky svätého Paschala. Jeho úcta však napriek všetkým snahám o zničenie pretrváva podnes. Vikonografii je zobrazený ako františkán, ktorý adoruje pred Eucha- ristiou. Pri sebe má záhradnú lopatu alebo pastiersku palicu. Niekedy je zobrazený ako pastier oviec a má na sebe kajúci pás.