Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

18. máj

Sv. JÁN I., pápež a mučeník

Pochádzal z Toskánska a z jeho čin- nosti vieme, že obnovil kostol sv. Félixa aAdaukta na ostijskej ceste. Ján I. je prvým pápežom, ktorý cestoval do Kon- štantínopola. K tejto ceste ho prinútil italský kráľ Teodorich. Ten bol arián aprostredníctvom pápeža chcel dosiah- nuť, aby cisár prestal pracovať na obra- caní ariánov a ich návrate do Cirkvi. Samozrejme, že pápež sľúbil kráľovi, že cisárovi predloží politické požiadavky, ale o jeho požiadavkách v súvislosti s ariánmi s cisárom z pochopiteľných dôvodov ani nehovoril. Kráľ mal však svojich špehov na cisárskom dvore a bol o tom informovaný skôr, ako sa pápež z Konštantínopola vrátil. Pápeža cisár prijal so všetký- mi poctami, aké hlave Cirkvi patria. Počas veľkonočných sviatkov pápež slúžil slávnostné latinské bohoslužby a 19. apríla 526 cisára korunoval. Po týchto sviatkoch sa pápež vrátil do Raveny. Kráľ ho však ihneď dal uväzniť a rozkázal ho trýzniť. Útrapy z cesty, telesné i duševné týranie v spojení s chatrným zdravím pápeža urobili svoje. Dňa 18. mája 526 pápež Ján I. zomrel. Od počiatku ho ľud po- kladal za obeť prenasledovania, a preto si ho uctieval ako mučeníka. Jeho telesné pozostatky po náhlej smrti kráľa Teodoricha 30. augus- ta 526 boli prenesené do Ríma a uložené v krypte chrámu sv. Petra. Na hrob mu dali nápis: Veľkňaz Pána, padáš ako obeť za Krista; to je spôsob, akým si pápeži vydobýjajú Božie zasľúbenia. Vikonografii je zobrazený ako pápež vo väzení.