Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

20. máj

Sv. BERNARDÍN SIENSKÝ, kňaz

Pôvod mena: zo staronem. bero+hart – silný ako medveď. Veľký svätec, ktorého nazývali novým Františkom, sa narodil 8. septembra 1380 v Massa-Carrara pri Siene. Ako mimo- riadne nadaný mal pred sebou úspešnú kariéru. Zvolil si cestu askézy a po pre- konaní morového ochorenia, ktoré získal pri opatere chorých, vstúpil do františ- kánskeho rádu a prijal kňazské svätenie. Vr. 1413 sa Bernardín stal členom kláš- tornej komunity vo Fiesole. Vzhľadom na náboženskú ľahostajnosť a nemorál- nosť, aká vládla v Itálii, otváralo sa veľké pole pôsobnosti pre nadšené účinkovanie Bernardína. Od r. 1417 sa stal kazateľom, prechádzal od mesta k mestu a hlásal Božie slovo tak, že ho nebolo možné prepočuť. Stal sa ľudovým misionárom, akého nebolo možné prekonať. Vo veľkej úcte mal Božiu Matku. Medzi jeho najznámejších žiakov patril sv. Ján Kapistránsky. Od r. 1438 sa stal generálnym predstaveným františkánskych observan- tov. Spájal myšlienku jednoduchosti františkánskeho života so svä- tosťou a rozumovou vyspelosťou, založil teologickú školu a v Siene vyššie teologické učilište. Zomrel vyčerpaný namáhavou službou 20. mája 1444 a už o šesť rokov bol pápežom Mikulášom V. vyhlá- sený za svätého. Vikonografii je zobrazený ako asketický františkán, často s berlou a biskupskými klobúkmi, ktoré symbolizujú, že odmietol biskupské stolce v Urbine, Siene a Ferare. Pri sebe máva vždy slnečný kotúč s ini- ciálami JHS, monogram Ježiša Krista. On bol jeho autorom a stal sa veľ- mi obľúbeným znakom a veľmi rýchlo sa rozšíril. V mestskom múzeu vL’Aquiley sa nachádza posmrtná maska svätca a podľa nej sú maľo- vané obrazy svätca.