Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

22. máj

Sv. RITA Z KASSIE, rehoľníčka

Pôvod mena: z tal. Margherita – perla. Rita sa narodila r. 1380, iné pramene uvádzajú, že r. 1360 v mestečku Rocca- porena. Proti jej vôli ju rodičia donútili vydať sa za muža, ktorí sa voči nej sprá- val veľmi surovo. V manželstve porodila dve deti, dvoch synov. Keď bol jej muž zavraždený, synovia sa rozhodli pre vte- dy zaužívanú odvetu krvnej pomsty. Na pokraji zúfalstva sa Rita modlila, aby radšej zomreli, akoby sa mali dopustiť vraždy. V krátkej dobe jej synovia naozaj zomreli. Ovdovená Rita chcela vstúpiť do rehole. Trikrát žiadala o vstup do augustiniánskej rehole v Cascii, kde ju však odmietli, pretože pred- stavenej sa nezdalo vhodné prijať mladú vdovu do rehole. Nakoniec sa to Rite podarilo a mohla vstúpiť do kláštora. Ako rehoľníčka viedla Rita život plný odriekania, modlitby a dobročinnosti. Celý jej život sa niesol v duchu neskonalej, oddanej lásky k Ukrižovanému. Vr. 1443 pri zjavení sa na jej čele objavili rany tŕňovej koruny, kto- ré mala až do svojej smrti 22. mája 1457. Je patrónka v bezvýchodiskovej situácii; pri ťažkostiach a skúš- kach; ochrankyňa pred osýpkami. V ikonografii je zobrazená ako rehoľníčka v staršom veku. V ruke drží kríž alebo palmovú vetvičku s tromi korunami. Často na vyobraze- ní má na čele rany spôsobené tŕňmi z koruny Ukrižovaného, pred kto- rým sa modlí.