Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

26. máj

Sv. FILIP NERI, kňaz

Pôvod mena: z gréc. philos + hipos – mi- lovník koní. Filip Neri sa narodil vo Florencii 21. júla 1515. Študoval u dominikánov v kláštore sv. Marka vo Florencii, kde zís- kal nielen vedomosti, ale hlavne vnikol do tajomstiev viery, čo sa stalo základom jeho životného účinkovania. V r. 1535 odišiel do Ríma. Filip si našiel miesto do- máceho učiteľa a skromne žil v podkrov- nej izbe. Svoj voľný čas trávil modlitbou a štúdiom teológie. Dlhých 16 rokov bol vychovávateľom v jednej vznešenej rodi- ne. Nakoľko videl veľkú duchovnú biedu v uliciach Ríma, začal sa intenzívne venovať duchovnej činnosti, ká- zaniu v uliciach Ríma, návštevám a starostlivosti chorých a starých. Vr. 1551 sa Filip stal kňazom. Ešte pred tým v r. 1548 založil so svo- jím spovedníkom spoločenstvo pre kňazov, ktoré sa venovalo služ- be chorým a rímskym pútnikom. V r. 1552 založil oratórium – spo- ločenstvo svetských kňazov, ktoré v r. 1575 bolo povýšené na kon- gregáciu známu pod menom oratoriáni. Filip sa stal vyhľadávaným spovedníkom a poradcom mnohých kardinálov. Sám hodnosť kardi- nála, ktorú mu pápež ponúkal, odmietol. Svojou veselosťou, láska- vosťou a úprimnosťou priťahoval k sebe predovšetkým mládež, pre ktorú často mával katechézy. Filip vďaka svojim celoživotným snahám o povznesenie Svätej stolice bol známy ako „apoštol Ríma“. Jemu sa pripisuje zvyk mesiac máj zasvätiť Matke Božej cez pobož- nosť Loretánskych litánií. Zomrel 26. mája 1595. Vikonografii je zobrazený ako oratorián väčšinou s palicou a ru- žencom, niekedy s horiacim srdcom.