Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

30. máj

Sv. JANA ORLEÁNSKA, panna a mučenica

Narodila sa 6. januára 1412 v Domré- ny vo Francúzsku. Pokrstená bola v miest- nom kostole. Jej život bol preniknutý nadpozemskými hlasmi, ktoré ju vyzý- vali, aby sa pričinila o záchranu svojej krajiny. Anglia v storočnej vojne si robi- la nároky na francúzsky trón. Jana nie- koľko rokov udržala tajomstvo sama pre seba. Keď mala sedemnásť rokov, vydala sa na cestu k synovi slabomyseľného kráľa, korunnému princovi Karolovi VII. a oznámila mu, čo jej vnútorný hlas pri- kázal. Karol nechal Janu preskúšať teo- lógmi, ktorí viac ako tri týždne skúmali Janine výroky. Až potom sa korunný princ nechal presvedčiť o jej mimoriadnom poslaní. Jana si získala jeho dôveru a súhlas, aby sa postavila na čelo vojska a oslobodila Orleáns. Začala dôslednou očistou vojska, vyhnala prostitútky, vojakov pritiahla ku generálnej spovedi. Vojaci v pokore vyznávali svoje hriechy a potom sa pustili do boja o mesto Orleáns. Dňa 17. júla 1492 priviedla Karola VII. do Remeša, korunovačného mesta. Tu bola korunovácia Karola VII. za francúzskeho kráľa. Na základe zrady bola v bitke pri Compiégne Burgunďanmi zajatá, vydaná do zajatia Angličanom a tí zinscenova- li proces, ktorý mal vopred stanovený rozsudok: smrť upálením. Dňa 30. mája 1431 bola upálená. Pápež Kalist III. nariadil revíziu procesu, ktorý zrušil nespravodlivý rozsudok. V 19. storočí ožil jej kult a pápež Benedikt XV. vyhlásil Janu z Arku za svätú. Vikonografii je všade zobrazená ako mladé dievča v zbroji.