Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

5. apríl

Sv. VINCENT FERRERSKÝ, rehoľník a kňaz

Pôvod mena: z lat. vincens – víťaziaci, premáhajúci. Narodil sa vo Valencii v Španielsku r. 1350. Keď mal sedemnásť rokov, vstú- pil do rehole dominikánov. Študoval vo Valencii, v Barcelone a v Leride. Prijal kňazskú vysviacku vo veku dvadsaťpäť rokov. Bol učiteľom filozofie, predstave- ným dominikánov, spovedníkom aj pro- tipápeža Benedikta XIII., ale opustil ho, keď sa mu nepodarilo priviesť ho k jed- note Cirkvi. Ako päťdesiatročný sa po- dujal na veľkú kazateľskú misiu po Európe. Vyzýval k pokániu. Kázal na námestiach, lebo žiadne kostoly nemohli pojať zástupy, ktoré sa zhromažďovali. Svojou charizmou vzbudil obdiv, ale i odpor. Je pokladaný za najväčšieho kazateľa pokánia v 15. storočí. Zomrel vo Vannes 5. apríla 1419, keď sa vracal z misie v Anglic- ku, kde bol na pozvanie kráľa. Pochovaný je v katedrále Vannes. Vr. 1458 bol svätorečený. Uctievali si ho remeselníci (pokrývači, murári, drevorubači); bol vzývaný pri nebezpečenstvách rôzneho druhu a pri viacerých chorobách. Vikonografii je zobrazený v dominikánskom habite v postoji kaza- teľa s knihou, krížom alebo ľaliou.