Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

1. jún

Sv. JUSTÍN, mučeník

Pôvod mena: z lat. iustus – spravodlivý. Justín sa narodil vo Flavia Neapolis (dnešný Nablus v Jordánsku) v pohan- skej rodine. Po páde Jeruzalema r. 70 mes- to bolo jedným z dôležitejších centier gréckej i rímskej kultúry na území Palestíny. Navštevoval filozofickú školu. Vo svojich náboženských hľadaniach sa dostal k Svätému písmu a kresťanstvu. Stáva sa jeho horlivým vyznávačom. Justín patrí k najväčším apologétom kresťanstva v 2. storočí. V Ríme založil vlastnú školu. Hoci Euzébius poznal až osem jeho apológií, známe sú zvlášť dve: Obrana kresťanského náboženstva adresovaná cisárovi Antonovi Piovi, jeho synom a rímskemu senátu ako aj Dialóg so Židom Trifonom. Počas prenasledovaní kresťanov za čias Marka Aurélia bol uväznený a na príkaz súdu sťatý mečom v r. 165. Vo svojich spisoch vykonal prvé pokusy o zblíženie kresťanskej náuky s gréckou filo- zofiou. Justín poukazuje na vysokú mravnú úroveň kresťanov, ktorú považuje za najpresvedčivejší dôkaz, že ich náuka je pravá: „Sú pravdovravní, čistí, milujú svojich nepriateľov a idú odvážne za Krista na smrť.“ Podľa Justína kresťanstvo je „pravá filozofia a múd- rosť“. Je patrónom filozofov. Vikonografii je zobrazený v plášti filozofa väčšinou s knihou; tiež vo chvíli, keď podáva svoju Apológiu cisárovi Hadriánovi.