Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

2. jún

Sv. MARCELÍN A PETER, mučeníci

Pôvod mena: z lat. Marcellus, t. j. zdrobneniny mena Marek (Marcus) – ma- lý bojovník; z gr. petros, petra – skala, ekvivalent aram. – kefas. Marcelín bol kňazom, Peter mal niž- šie svätenia – exorcista. Počas prenasle- dovania kresťanov v Ríme za čias Dio- kleciána v r. 299 – 304 podstúpili smrť. V žalári povzbudzovali kresťanov k ver- nosti až dokonca. Podľa sv. Damaza, pá- peža, ktorý na epitafe tvrdí, že vďaka ním sa stal kresťanom, prikázali im vy- kopať hrob, potom ich sťali a hodili do neho. Úcta k nim bola veľmi rozšírená. Ich mená boli začlenené aj do kánonu sv. omše. Nad ich hrobom na Via Labicana postavili baziliku. Ich telá boli z Ríma odcudzené aprenesené najskôr do Steinbachu a r. 827 do Seligenstadtu nad Mohanom (Nemecko). Vikonografii freska v katakombách (4. – 5. storočie) zobrazuje týchto svätcov s ďalšími ako si uctievajú Božieho Baránka. V iných zobrazeniach sv. Marcel je predstavovaný v ornáte, sv. Peter v tunike. Ich atribútmi sú: kalich a hostia, kniha, kríž, meč, palma, zvitok.