Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

3. jún

Sv. KAROL LWANGA a spoločníci, mučeníci

Pôvod mena: z lat. carus – drahý; slo- venskí vlastenci v 19. storočí ho prekladali ako Drahotín; niektorí udávajú jeho pôvod zo staronem. Kar(a)l – slobodný muž, chlap; vplyvom Karola Veľkého prostred- níctvom lat. podoby Carolus meno ozna- čovalo vládnúce funkcie – kráľ. Do 8. storočia severná Afrika dala Cirkvi mnoho svätých. Pri rozpínaní islamu však bolo kresťanstvo úplne po- tlačené. Do Ugandy sa kresťanstvo do- stalo v 19. storočí. V r. 1879 tam prišli „bieli otcovia“, ktorí sa stretli s náklon- nosťou obyvateľov. O niekoľko rokov neskôr však spolu s anglikánskymi misionármi boli prinútení krá- ľom Mutesom opustiť krajinu. Keď po jeho smrti nastúpil na trón Mwanga, začalo sa krvavé prenasledovanie kresťanov. Obeťou sa stali katolícki novokrstenci, medzi nimi aj dvorania kráľa. Dňa 3. júna 1886 v Rubaga upálili ovinutého trstinou Karola Lwangu – vodcu kmeňa Nagweya, ktorý bol predstaveným kráľovských pá- žat. Mal 25 rokov. V ten deň spolu s ním bolo usmrtených 12 spo- ločníkov. Spolu s katolíkmi v plameňoch ohňa našlo smrť aj 13 mla- dých anglikánov. V r. 1920 katolíckych mučeníkov beatifikoval Benedikt XV. Kanonizoval ich Pavol VI. 18. októbra 1964, ktorý r. 1968 navštívil osobne miesta života a smrti týchto hrdinských mučeníkov Afriky a tak si ich znova uctil. Sv. Karol je patrónom mládeže a Katolíckej akcie mládeže v Afrike. Vikonografii je zobrazený ako mladý človek uprostred plameňov spolu so svojimi spoločníkmi.