Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

4. jún

Sv. KVIRÍN (QUIRINIUS), biskup a mučeník

Pôvod mena: z lat. Quirinus – druhé meno Romula, zakladateľa Ríma; Kviriti sa pokladajú za pôvodných občanov mesta Ríma. Kvirínove pôsobenie sa určuje na územie dnešného Chorvátska v Siscii (Sisak) okolo r. 300, odkiaľ pochádzal. Počas prenasledovania veľmi horlivo há- jil svoje kresťanské presvedčenie. To vy- volalo u jeho odporcov hnev, čo viedlo ku krutému mučeniu. Nakoniec bol od- súdený na smrť. Trest smrti vykonali 4. júna 308 (309) tak, že mu priviazali na krk mlynský kameň a utopili ho v rie- ke Sibaris pri Sabarii (Szombathely) na území dnešného Maďarska. Toto územie Panónie bolo tiež pod správou Rímskej ríše. Kresťania preniesli jeho telo do chrámu v Sabarii a tam ho s pietou pochovali. Neskôr (5. – 6. storočí) z obavy pred zneuctením ho preniesli do Ríma, kde bolo uložené v mauzóleu Platónia na Apijskej ceste (dnes vkatakombách pod Bazilikou sv. Šebastiána). Je uctievaný ako jeden z patrónov Maďarska; jeho úcta je rozší- rená tiež v Chorvátsku. V rímskych katakombách sú zobrazenia tohto svätca, čo svedčí o jeho popularite aj vo Večnom meste. Je vzý- vaný proti bolestiam nôh a proti dne. Vikonografii je zobrazený ako biskup s mlynským kameňom; má ho priviazaný okolo krku, alebo na ňom kľačí.