Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

5. jún

Sv. BONIFÁC, biskup a mučeník

Pôvod mena: z lat. boni facere – robiť dobro; ten, ktorý koná dobro; tiež z lat. bo- ni fati – človek dobrého osudu. Bonifác, pôvodným menom Winfríd, sa narodil okolo r. 673 v Anglicku (Wes- sex). Po trinástich rokoch života v klášto- re Exeter a Nursling (pri Southamptone) sa vydal v r. 716 na misijnú cestu k Frí- zom. Pri návšteve Ríma (719) ho Gre- gor II. (715 – 731) poveril kázaním evan- jelia „všetkým národom Nemecka“. Jeho meno zmenil na Bonifác. V r. 722 ho vy- svätil za biskupa. Pri tejto príležitosti urobil tzv. suburbikálnu biskupskú prí- sahu. (Do rúk pápeža ju obyčajne skladali držitelia siedmych bis- kupských sídiel v bezprostrednej blízkosti Ríma.) Táto prísaha ich zaväzovala zvlášť k pevnej jednote a oddanosti k Rímu. Pápež Gregor III. (731 – 741) menoval Bonifáca arcibiskupom ar. 738 apoštolským legátom pre Franskú ríšu. Pôsobil medzi Frízmi, Essénmi, Duríncami, založil mnohé kláštori, početné bis- kupstvá (Würzburg, Buraburg, Erfurt…) a pevne napojil nemeckú Cirkev na Rím. Vr. 754 ho s 52 členmi jeho sprievodu zabili Frízi na voľnom po- li pri Dokkume (Holandsko). Počas rekatolizácie (v 16. storočí) ho poctili Nemci titulom apoštol Nemecka. Vikonografii je zobrazený v biskupskom oblečení – v ornáte s pá- liom, mitre alebo ako mních. Jeho atribútmi sú: krkavec, líška, dvojra- menný kríž – symbolizujúci pápežského legáta, najmä kniha evanjelia prebodnutá mečom (takú našli pri ňom po mučeníckej smrti).