Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

6. jún

Sv. NORBERT, biskup

Pôvod mena: zo staronem. Nord – sever a beraht – slávny, žiarivý, jasný; slávny severan. Norbert sa narodil okolo r. 1082 v Xan- tenu, v severnom Porýni. Bol subdiako- nom a kanonikom v Xanten. Keď žil na dvore arcibiskupa Kolína Fridricha II. a ci- sára Henricha V., viedol svetský život. Vr. 1115 počas búrky takmer zahynul pri údere blesku. Táto udalosť spôsobila zmenu v jeho živote. Vstúpil k benedik- tínom a robil pokánie. Zriekol sa hod- nosti i cirkevných majetkov. Po prijatí kňazskej vysviacky začal pracovať ako putovný kazateľ. V r. 1120 založil reholu podľa pravidiel sv. Augus- tína v Prémontré severozápadne od Remeša (Francúzsko). Vyzna- čuje sa zvlášť úctou k Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Od r. 1126 bol arcibiskupom Magdeburgu, kde pracoval na ob- nove Cirkvi. Plnil aj povinnosti kancelára ríše. Zásadnosť a prísnosť biskupa Norberta sa stali dôvodom nepokojov, v dôsledku nich opustil mesto. Zomrel 6. júna 1134 v Magdeburgu. Kanonizovaný bol v r. 1582. Jeho telo počas tridsaťročnej vojny (1618 – 1648) pre- niesli do Strahovského kláštora v Prahe, kde je doteraz. Je jedným z patrónov Prahy, rehole premonštrátov mužskej i ženskej vetvy, členov tretieho rádu, ako aj všetkých spoločenstiev súvisiacich s je- ho menom. Vikonografii je zobrazený v biskupskom oblečení, v mitre, s krížom v ruke. Jeho atribútmi okrem iného sú: anjeli s mitrou, diabol pri no- hách, palmová ratolesť, kalich, model kostola, monštrancia, pavúk.