Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

8. jún

Sv. MEDARD, biskup

Pôvod mena: z nem. silný, odvážny, smelý. Medardov pôvod siaha do Francúz- ska, kde sa narodil v Salancy okolo r. 473. v urodzenej rodine. V r. 505 prijal kňazskú vysviacku; neskôr r. 545 sv. Re- mígiom bol konsekrovaný na biskupa vNoyon severovýchodne od Paríža. Vo svojej diecéze odstránil zvyšky pohan- stva. Po spustošení diecézy Húnmi vy- naložil veľké úsilie na obnovu mesta iokolia. Zostal v pamäti ako človek dob- rého príkladu. Zomrel r. 560. Po jeho smrti dal kráľ Chlotar I. zriadiť v Sois- sons opátstvo, kde boli uložené jeho pozostatky. Dnes je zachovaná z neho len krypta, kde boli uložené aj telesné pozostatky kráľov (Chlotara a Sigeberta). V stredoveku kult Medarda bol veľmi živý v celej Európe. Je patrónom roľníkov, záhradníkov, pestovateľov viniča, pivovarov. Je orodovníkom počas bolesti zubov ako aj za dobré počasie. Vikonografii je zobrazený s biskupskými insígniami, často s kni- hou, na ktorej sú tri chleby ako symbol jeho štedrosti; v niektorých zobrazeniach je s úsmevom na perách. Atribútmi svätca sú holubica, kôň, ovce, orol. Ten ho podľa legendy ako chlapca uchránil pred búrkou.