Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

12. jún

Bl. GAŠPAR BERTONI, rehoľník

Pôvod mena: orientálny; pomenovanie jedného z trojice mudrcov vyjadrujúce nesúci poklad. Talianske spoločenstvo bertoniánov, ktorého členovia podporovali diecézne- ho biskupa v pastoračných a misionár- skych záležitostiach, založil kňaz Gaš- par Bertoni. Pochádzal z Verony, kde sa narodil 9. októbra 1777. Bertoni, duchov- ný správca svojho spoločenstva a du- chovný vodca ústavu kanosiánok, toto zariadenie pre výchovu a výuku mla- distvých uviedol do života pod názvom „Padri Stimmatini“ (Kňazi od Svätých rán) v r. 1816 vo Verone. Pápež Pius IX. v r. 1855 verejne vyjadril bertoniánom poďakovanie za ich šľachetnú činnosť. Pápež Pius XI. ich potvrdil s konečnou platnosťou 23. júna 1925. Gašpar Bertoni už nezažil zo strany Cirkvi tieto prejavy uznania jeho práce. Zomrel 12. júna 1853 v rodnej Verone. Pápež Pavol VI. ho blaho- rečil 1. novembra 1975. Bertoniáni boli poverení r. 1929 vedením mi- sijnej oblasti v Číne.