Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

16. jún

Sv. NEIT, mučeník

Pôvod mena: z gréc. neioti – do hĺbky; ten, ktorý ide do hĺbky veci; tiež z lat. itus – odchod a zápor ne – nie; neodchádzajúci. O živote tohto svätca vieme len veľmi málo. Žil v prvých storočiach po Kristovi v Ríme. Počas niektorého prenasledova- nia kresťanov, pravdepodobne za Dio- kleciána v r. 303 – 304, bol umučený a pochovaný v katakombách. Keď boli katakomby znovu objavené, jeho pozo- statky boli prenesené do Ríma. Rožňavský biskup Ján Scitovský (neskorší kardinál) chcel zvýšiť vážnosť rožňavskej katedrály, a preto si prosil z Ríma relikvie rímskeho mučeníka. Pápež Gregor XVI. v r. 1835 ve- noval katedrále v Rožňave pozostatky sv. Neita, ktoré boli úradne preverené už v r. 1819 v Ríme. Odvtedy sa tu uctievajú a dnes sú uložené v katedrálnej kaplnke, ktorá je zasvätená tomuto svätcovi.