Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

17. jún

Sv. ALENA, mučenica

Pôvod mena: z lat. mena Magdalena – pochádzajúca z Magdaly alebo gréc. Helena – svetlo, pochodeň. Svätá Alena (Elena) pochádzala z mes- ta Dielbeek pri Brusseli (dnešné Bel- gicko). Jej rodina bola pohanská a otec, miestny vládca, bol veľmi zaujatý proti kresťanom. Dospievajúca Alena sa zaují- mala o kresťanstvo a potajomky sa dala pokrstiť v kostole obce Forest. Keď sa o tom otec dozvedel, rozhne- vaný poslal vojakov, aby ju priviedli, keď pôjde naspäť z kostola. Alena sa pokúša- la brániť, ale jeden z vojakov jej roztrieš- til rameno. Následkom tohto zranenia 17. júna 640 zomrela. Pochovali ju v obci Forest, kde sa stala kresťankou. V r. 1105 vzni- kol nad jej hrobom kláštor benediktínskych sestier. V r. 1193 jej telesné pozostatky vybrali zo zeme a v r. 1582 ich v striebornej schránke uložili na nový oltár na chóre rehoľných sestier.