Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

13. január

Sv. HILÁR, biskup a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: z lat. hilaris – veselý. Hilár z Poitiers sa narodil okolo r. 315 v pohanskej rodine. Napriek tomu sa veľmi intenzívne venoval štúdiu Svä- tého písma a nakoniec okolo r. 345 bol pokrstený a vysvätený za kňaza. Pre jeho hlboký duchovný život si ho o päť rokov obyvatelia mesta Poitier zvolili za svojho biskupa. Hilár sa zdráhal prijať túto voľbu. Jeho pokora a neochota prijať voľbu len zvýšili obdiv ľudí k nemu, a tak sa nakoniec podvolil tlaku ľudu. Rovna- ko ako jeho súčasníci, napr. sv. Gregor Nyssénsky, sv. Atanáz a viacerí iní, ani on sa nevyhol stretu s ariánskym bludom. Nakoľko bol nekompro- misným zástancom náuky Cirkvi o božstve Ježiša Krista a Naj- svätejšej Trojice, ariánsky cisár Konštancius ho poslal do vyhnan- stva. Je autorom komentárov k Žalmom a Evanjeliu sv. Matúša. V mnohozväzkovom diele O Najsvätejšej Trojici vyvrátil ariánsku náuku a objasnil, čo hovorí Sväté písmo o Bohu a o Ježišovi Kristovi. Zaradil sa do veľkého radu obhajcov viery a medzi svätcov, kto- rí, aj keď nie sú nazývaní alebo priradení k mučeníkom, predsa pat- ria do ich radu, do radu trpiacich za vieru. Vikonografii je zobrazený ako drakobijca, zaklínač hadov, alebo ako svätec kriesiaci mŕtvonarodené dieťa.