Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

22. jún

Sv. PAVLÍN Z NOLY, biskup

Pôvod mena: z lat. Paulus, Pavlín – ne- patrný, malý; ženská forma Pavlína. Pavlín sa narodil okolo r. 353 vo fran- cúzskom Bordeaux ako syn rímskej se- nátorskej rodiny. Od r. 381 bol miestodr- žiteľom v talianskom kraji Kampánia, kde sa oženil a mal syna, ktorý mu sko- ro zomrel. Po smrti dieťaťa žili manželia v zdržanlivosti. Na Vianoce r. 394 prijal Pavlín v Barcelone kňazské svätenie. Spolu so ženou odišli do Noly. Usadil sa pri hrobe Félixa z Noly, ktorého si veľmi ctil a žil s niekoľkými rovnako zmýšľa- júcimi v prísne asketickom kňazskom spoločenstve. Celý svoj majetok použil Pavlín na stavbu kostolov a na dobročinné účely. V r. 409 bol nakoniec Pavlín jednomyseľne zvolený za biskupa v Nole. Toto miesto bolo miestom smrti cisára Augusta. Asi 20 rokov sa tu venoval odstráneniu biednej situácie, ktorú tu zanechali Vizigoti pod Alarichom počas jeho krutovlády. Zomrel 22. júna 431 v Nole, oplakávaný obrovským množstvom ľudu. Tu bol pochovaný v Dóme sv. Félixa, kde sa nachádza kapln- ka sv. Pavlína. Pozostatky sa dostali v 10. storočí do Ríma do Bazili- ky sv. Bartolomeja (dal ju postaviť Oto III. na počesť sv. Vojtecha). Vr. 1908 relikvie Pius X. nariadil vrátiť do Noly. Obyvatelia Noly si každý rok 26. júna pripomínajú veselým ľu- dovým sprievodom svojho populárneho biskupa Pavlína, ktorý je patrónom mesta. Je uctievaný tiež ako patrón Regensburga a mly- nárov. Vikonografii je zobrazený ako biskup s mitrou. Niekedy má pri se- be roztrhané reťaze, kanvicu, lopatu a kôš alebo udeľuje požehnanie, ako to znázorňuje strieborná busta (17. storočie) v Dóme v Nole.