Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

24. jún

Sv. JÁN KRSTITEĽ

Pôvod mena: z hebr. Jochánan – Boh je milostivý, Bohom daný. Narodil sa v Judei ako syn starozá- konného kňaza Zachariáša a Alžbety. Je- ho narodenie sprevádzali zázračne uda- losti. Bol príbuzným Ježiša Krista. Žil na púšti asketickým životom. Na prelome rokov 28/29 pri Jordáne v blízkosti Jeri- cha začal verejne učiť o prichádzajúcom Božom kráľovstve a udeľoval krst poká- nia. Ukázal na Ježiša ako očakávaného Božieho Baránka a nazval ho Mesiášom. Nebojácne vystúpil proti kráľovi Herodesovi Antipasovi, odsúdil jeho ne- platný zväzok s Herodiadou, bratovou ženou, čo ho stálo život. Herodes ho dal chytiť a uväzniť v pevnosti Macheront. Vtedy mal niečo cez tridsať rokov. V Jánovi Krstiteľovi sa stretáva úsilie o svätosť, život plný askézy a pokánia, sila charakteru a nekompro- misnosť. Bol prvým svätým uctievaným v celej Cirkvi. Jemu je za- svätená rímska Bazilika sv. Jána v Lateráne. Je patrónom Rakúska, Francúzska, Holandska, Malty, Nemecka, Provensálska, Maďarska, Akvitánie, Aragónska; Bratislavsko-trnavskej, Varšavskej, Vroclav- skej arcidiecézy; viacerých miest, mnohých reholí, mníchov, pa- nien, pastierov, kováčov, obuvníkov, kožušníkov, sedlárov, absti- nentov, slobodných matiek, odsúdených na smrť. Vikonografii je zobrazený ako dieťa, mladík alebo asketický muž, oblečený do zvieracej kože alebo plášťa z ťavej srsti. Jeho atribútmi sú: Baránok Boží, baránok na ramenách, na knihe alebo pri nohách, bará- nok s kalichom, hlava na mise, kríž.