Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

26. jún

Sv. JÁN A PAVOL, mučeníci

Pôvod mena: z hebr. Jochánan – Boh je milostivý, Bohom daný; z lat. Paulus – ne- patrný, malý. Mučeníci Ján a Pavol, ktorých mená sú v rímskom omšovom kánone, sú uctie- vaní v Ríme už od 6. storočia. Nemáme však podrobné údaje o živote a pôsobení oboch mučeníkov, ktorí boli s najväčšou pravdepodobnosťou rodní bratia. Podľa podania boli Ján a Pavol úradní- ci Konštancie, dcéry Konštantína Veľké- ho, keď sa ujal vlády Julián (361 – 363) s neskorším označením Apostata – Odpadlík. Usiloval sa o oživenie pohan- ského kultu. Kresťanstvo totiž mohlo už od r. 313 slobodne rozvíjať svoju činnosť. Tým sa ale potláčal pohanský kult. Ján a Pavol od- mietli slúžiť novému panovníkovi, preto ich dal uväzniť. Ich nepo- slušnosť voči pohanskému cisárovi, ktorý ich nútil praktizovať mod- loslužbu, ich stála život. Za vernosť Kristovi boli sťatí mečom. Na mieste ich popravy bol z úcty v Ríme postavený chrám. Pozostatky týchto svätcov sú okrem Ríma aj v Benátkach, Fulde, Viedni, Avig- none, Tours a na ostrove Reichenau v Nemecku. Ako patróni počasia sa objavujú sv. Ján a Pavol z Ríma r. 1150 v nemeckej cisárskej kronike. Prosebné procesie za dobré počasie bo- li praktizované od 16. storočia. Pri týchto sprievodoch niesli veriaci so sebou obrazy mučeníkov. Existujú aj zvony proti nepriazni poča- sia, na ktorých sú vyobrazení títo svätci. Vikonografii mnohé zobrazenia sv. Jána a Pavla s bleskom či obla- kom sa nachádzajú vo viacerých bavorských kostoloch, napr. v Hösl- wangu v Chiemgate, vo Waginge pri Traunsteine a v Kirchdorfe pri Bad Aibling, rovnako ako v Rakúsku, napr. v kaplnke sv. Antona v St. Johann pri Kitzbüheli, vo farskom kostole v Mürbachu a inde.