Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

27. jún

Sv. LADISLAV, kráľ

Pôvod mena: zo slovanského moc a slá- va, slávne vládnuť, panovať. Ladislav, neskorší uhorský kráľ, sa narodil v Krakove r. 1040. Detstvo a mla- dosť strávil na dvore Kazimíra Obno- viteľa a potom Boleslava Smelého. Keď mal 16 rokov, vybral sa do Uhorska. Po smrti staršieho brata Gejzu (1077) pre- vzal moc, hoci sa tomu bránil. Krajinu musel brániť proti nomádskym Pečeňa- nom. Stál na strane pápeža proti nemec- kému cisárovi Henrichovi IV. v úsilí Cirkvi o slobodu. Ladislav mal tri dcéry. Bol vzorom stredovekého panovníka. Preslávil sa horlivým kresťanským živo- tom. Svedčí o tom i stredoveká uhorská legenda. Po smrti sv. Štefa- na (1038) boli u Maďarov pokusy o obnovenie pohanstva. Uhorský panovník Ondrej I. (1046 – 1061), ktorý ušiel do Kyjeva, stal sa za- ťom Jaroslava Múdreho, získal uhorskú korunu a pokračoval v die- le sv. Štefana. Pohanstvo bolo zakázané pod trestom smrti. Pohan- ské prejavy sa dostávali na povrch ešte za Belu I. (1061 – 1063). Kráľ Ladislav definitívne odstránil zvyšky starých kultov. V Záhrebe založil biskupstvo (r. 1093), zaslúžil sa o obnovu Nitrianskeho biskupstva a o kanonizáciu prvých uhorských svätcov vr. 1083 – sv. Andreja Svorada a Beňadika. Zomrel v Nitre r. 1095, kde mu je zasvätený chrám. Pochovaný bol vo Veľkom Varadíne vkatedrále, ktorú dal postaviť. Kanonizovaný bol pápežom Celes- tínom III. v r. 1192. Vikonografii je zobrazený s kráľovskými insígniami. Jeho atribútmi sú: anjel, ktorý podáva kopiju, zástava, kríž.